Publications

1. Equality and Anti-discrimination Studies

Journal articles:

Burgoński P., Zmiany w polityce antyrasistowskiej Unii Europejskiej w latach 2000-2020, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2021, nr 15, s. 135-153.

Burgoński P., Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2018, nr 2, s. 53-70.

Burgoński P., Book review: Sophie Jacquot (2015), ‘Transformations in EU Gender Equality. From Emergence to Dismantling’, Basingstoke, 210 pages, „Przegląd Europejski” 2017 nr 1 (43), s. 148-151.

Burgoński P., Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002-2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 243-254.

Burgoński P., Book review: Terri E. Givens, Rhonda Evans Case (2014), “Legislating Equality. The Politics of Antidiscrimination Policy in Europe”, Oxford, 159 pages, „Przegląd Europejski” 4(38) 2015, s. 166-169.

Burgoński P., The Catholic Church in the face of Europeanization of the Polish policy of Equality and non-discrimination. The Case of CAHVIO Convention, „Politics and Religion Journal (PRJ)” 2015 vol. 9, no. 2, pp. 249-267.

Burgoński P., Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2(25) 2012, s. 145-167.

Book chapters:

Burgoński P., Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia?, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 303-322.

Burgoński P., Europeizacja w czasach kryzysu, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego Europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2015, s. 44-51.

Burgoński P., Przyszłość polityki równościowej i antydyskryminacyjnej Unii Europejskiej, w: E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 23-34.

Burgoński P., Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce po roku 2004, w: E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (red.), Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 441-455.

Burgoński P., The Category of Equality in Polish Law and Policy after 2004, w: H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek (red.), Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2014, s. 107-120.

Burgoński P., Dyskryminacja mniejszości etnicznych i narodowych w relacjach polskiej prasy, w: M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 165-180.

Burgoński P., Kościół katolicki w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej: obrońca pokrzywdzonych, sojusznik uprzywilejowanych czy sprawca dyskryminacji?, w: P. Hauser, W. Mazurczak (red.), Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 451-462.

II. Religion & Politics Studies 

Edited books:

Burgoński P., Gierycz M. (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700.

Burgoński P. (red.), Kościół, islam, świeckie państwo w Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 234.

Burgoński P., Sowiński S. (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 225.

Burgoński P., Sowiński S. (red.), Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, ss. 312.

Journal articles:

Burgoński P., Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej, „Studia Gdańskie” t. 35 (2014), s. 125-135.

Burgoński P., Kościół wobec pluralizmu sfery publicznej, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2014 nr 1/2 (15/16), s. 54-64.

Burgoński P., Polski patriotyzm w dobie komunizmu. Koncepcja patriotyzmu w nauczaniu księdza Jerzego Popiełuszki, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/1/2010, s. 241-252.

Burgoński P., Czy Jan Paweł II był pacyfistą? Prawo do interwencji humanitarnej jako element nauczania papieża na temat wojny, „Informator Naukowy Centralnej Biblioteki Wojskowej” 2008 nr 4 (7), s. 10-17.

Burgoński P., Prawosławie i władza, „Laetare” 1999 nr 6-7, s. 53-64.

Burgoński P., Kościół wobec zadań środków społecznego przekazu, „Laetare” 1998 nr 2-3, s. 24-35.

Book chapters:

Burgoński P., Problem autonomii porządku demokratycznego, w: J. Mazur (red.), Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”. 25-lecie encykliki „Centesimus annus” św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 203-218.

Burgoński P., Judaizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 100-127.

Burgoński P., Modele relacji między religią i polityką, w: P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 216-239.

Burgoński P., Sekularyzacja, w: P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 436-465.

Burgoński P., Sobór Watykański II i samookreślenie Kościoła: w kierunku nowoczesnej religii publicznej?, w: J. Grosfeld (red.), 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła, Instytut Politologii UKSW, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2014, s. 47-60.

Burgoński P., Model obecności i naturalnego napięcia, w: J. Węgrzecki, P. Burgoński, M. Gierycz, S. Sowiński, M. Kacprzak, K. Stępkowska, Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2013, s. 23-40.

Burgoński P., Etyka jako nauka i praktyka, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 15-29.

Burgoński P., Braterstwo – mit, partykularyzm, utopia?, w: T. Adamczyk, J. Mazur (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 159-186.

Burgoński P., Jan Paweł II i islam: polityka przyjaznych gestów czy polityczny sojusz?, w: K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska (red.), Jan Paweł II i Europa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 271-286.

Burgoński P., Patronat i mediacja duchownych w polityce, w:  Burgoński P., Sowiński S. (red.), Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 139-158.

III. Varia

Books:

Burgoński P., Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008, ss. 589.

Book chapters:

Burgoński P., Europeizacja w czasach kryzysu, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego Europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2015, s. 44-51.

Burgoński P., Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia?, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 303-322.

Burgoński P., System Schengen i imigracja w polskich stanowiskach: partyjnym i rządowym, w: M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014, s. 115-140.

Burgoński P., Przywracanie kontroli granicznych, akcesja Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen oraz kwestia imigracji w ujęciu polskiej prasy codziennej, w: M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014, s. 161-178.

Burgoński P., Etyka jako nauka i praktyka, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 15-29.

Burgoński P., Patriotyzm wobec wyzwań współczesności, w: A. Bartoszek, T. Nawrocki, J. Kijonka-Niezabitowska, Tożsamość młodych Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnym a europejskością, Fundacja dla Śląska, Katowice 2009, s. 102-106.